تفکر امام خمینی (ره)

اگرچه طرح امام خمینی "قدس سره" نقطه تحولی بزرگ در روند جنبش‏های اسلامی بشمارمی‏رود، اما از سوی دیگر انقلاب اسلامی یک رویداد تاریخی مهم در سطح اندیشه تشیعاثنی عشری به شمار می‏رود که از ویژگیهای منحصر به فردی بهره گرفته که فقط در مذهبتشیع اثنی عشری و میراث فکری آن می‏توان مشاهده نمود .

اندیشه فکری امام خمینی "قدس سره" توانست تغییری مهم در روند تاریخی که بیش ازهزار سال سابقه داشت ایجاد نماید، از آنجا که دیدگاه مذهب اثنی عشری در مقابله باحکومت و دولت مبارزه منفی "فکری بود، نه عملی" چه مذهب اثنی عشری رژیم‏های حاکمخودکامه را به رسمیت نمی‏شناخت و به تغییر و سرنگونی آنها ایمان داشت اما نه بصورتعملی و فعالیتهای جهادی آنهم در زمان غیبت امام شرعی واجب‏الاطاعة که بنا به اعتقادشیعه اثنی عشری همانا حضرت مهدی (عج) می‏باشد .

اما قیام امام خمینی و رویارویی با رژیم شاهنشاهی باعث تحولی تاریخی و مهم درتفکر شیعه اثنی عشری در طول بیش از هزار سال از زمان غیبت کبرای امام دوازدهم "کهصاحب حق شرعی اقامه حکومت اسلامی بنا به اعتقاد شیعیان می‏باشد" گردید .

این دگرگونی واضح در اجتهاد امام خمینی و بینش سیاسی مذهبی وی که در ابتداینهضت‏خود و رویارویی با رژیم شاه آنرا بدینگونه توضیح نموده: "هزار سال از غیبتامام زمان ما می‏گذرد و شاید هم هزارها سال پیش از اینکه مصلحت قدوم آن امام برقرارشود بگذرد . آیا ممکن است در این مدت طولانی احکام الهی معطل بماند؟ و مردمخودسرانه عمل کنند؟ آیا ممکن است که اسلام همه چیز را بعد از غیبت از دست‏بدهد؟اینگونه فکر کردن بعقیده من خیلی بدتر از آنست که بگوییم اسلام مسخ شده است . بنابراین هرکس که به عدم ضرورت اقامه دولت اسلامی معتقد باشد، مدعی تعطیل احکامگردیده و در نتیجه رویارویی و جاودانگی اسلام را منکر شده است" .

امام خمینی با این فتوی و با نفوذ و نظر روشنگرانه خود یکی از مضامین مهماعتقادات شیعیان اثنی عشری که محتوی تناقضی در اعتقاد شرعی و اقامه حکومت‏بود رادگرگون ساخته و دیدگاه مذهبی سیاسی رهبری فقهای جامع‏الشرایط اجتهاد را تحت عنوان "ولایت فقیه" ارائه نمود . و بدین ترتیب "ولایت‏سیاسی - مذهبی" را در اختیار ولیفقیه مجتهد به نیابت از امام غایب قرار داد .

و از این دیدگاه امام خمینی انقلاب فکری راستینی را در تاریخ مذهب تشیع بوجودآورد و به فقیه جامع‏الشرایط حق شرعی ایجاد دولت اسلامی را اعلام داشت . امام خمینیاین انقلاب فکری را به واقعیت مبدل ساخت و در سرنگونی شاه، و پیروزی انقلاب اسلامیاین امر متجلی گردید . به دنبال برقراری جمهوری اسلامی ایران، طرح امام خمینی"ره" وارد مرحله‏ای تازه شد . و با رویارویی‏های جدیدی مواجه گردید و توانست قدرت فقها وروحانیون را در پناه سیستم ولایت فقیه در اداره امور حکومت و تشکیل نظام سیاسی - اسلامی ثابت نماید .

تدوین قانون اساسی از سوی علمای برگزیده و روحانیون و خبرگان با نظارت شخص امامخمینی و در پی آن تصویب آن از سوی ملت‏به عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - خواسته‏های جنبش اسلامی در ایران و مبارزات آن را تحقق بخشید - در متن و مواد اینقانون دیدگاههای شرعی اسلام بصورت تکامل یافته‏ای مد نظر گرفته و پایه‏گذاری دولتاسلامی معاصر با دید واقع‏بینانه‏ای منظور و همچنین تحولات زمان و تمدن و مبانیاسلامی با دیدگاههای اجتهادی روشنی مورد توجه قرار گرفته است .

قانون اساسی ابعاد مذکور را بطور روشنی در سه قوه "مجریه - قضاییه - مقننه" و خطمشی ولی فقیه و دادن حق مشارکت‏به مردم در انتخابات تفسیر نموده است .

این خطی مشی از مهمترین طرحهای امام خمینی در کشورداری به شمار می‏رود و بهگونه‏ای نوین و ابتکاری پایه‏گذاری دولت و سازمانهای آن را با الگو و خصوصیاتاسلامی و تثبیت‏حقوق مردم در مشارکت و انتخابات بعمل می‏رساند .

پرواضح است که در بینش نظری و عملی ولایت فقیه استقلال عملی سه قوه لغو نگردیدهاست چه قانون اساسی ولی فقیه جامع‏الشرایط را نقش رهبری در جامعه داده است; سرپرستیو ولایت‏بر سه قوه داده تا بعنوان ضمانتی برای ملت‏باشد که توسط آن هیچ دستگاهی ازموسسات و تشکیلات و دستگاههای مختلف در کشور اسلامی از چارچوب اسلامی و اصول تدوینشده منحرف نشوند .

البته هیچوقت این اصل به عنوان مانعی برای تشکیل حکومت و تشکیلات و استقلال عملیسه قوه نمی‏باشد . و این بدین معناست که اختیارات ولی فقیه مفهوم تمرکز قدرت در فردرا برای اداره امور کشور پشت‏سر گذاشته و بدین ترتیب طرح ایران را ویژگی خاصی دراندیشه و اجرا می‏بخشد .

در حقیقت انتقال مسالمت‏آمیز قدرت که در طول بیست‏سال در جمهوری اسلامی ایرانمشاهده شده است‏شاهدی عملی بر پیروزی طرح امام خمینی و صحت‏حرکت دمکراسی "با تعبیراسلامی آن" و ساختار تشکیلاتی واقعی آن می‏باشد که ثمره آن را در جمهوری اسلامیایران مشاهده می‏کنیم .

اما در مورد مسئله نفوذغرب "از لحاظ سیاسی و فرهنگی" که در همه جوانب زندگی دردوران شاه حاکم بود امام خمینی از ابتدای حرکت جهادی خود در رویارویی رژیم شاهنشاهیخطر آنرا بر جامعه اسلامی یادآوری نموده و خطرات حقیقی فرهنگ غربی را بر جوامعاسلامی به ملت ایران متذکر شده بود و بویژه سرسپردگی رژیم شاه را از لحاظ سیاسی واقتصادی به آمریکا گوشزد کرده بود .

از اینرو امام خمینی "شعار نه شرقی نه غربی" را بعنوان یکی از پایه‏های انقلاباسلامی خود اعلام داشته بود و بدین ترتیب دیدگاه خود را با شفافیت تمام در مورد غرباستعمارگر با تمام ابعاد راست و چپ آن اعلام نموده و هر دو را از دیدگاه خود دشمناناسلام خواند که هر دو تلاش می‏نمایند کشورهای اسلامی را نابود کرده و آن را تکه تکهکرده و ثروتهای آن را به یغما برند .

این دیدگاه یکی از ویژگی‏های طرح امام خمینی بود که ارتباط خاصی در مبارزه بااستعمار غربی داشت و در دیدگاه امام خمینی به صورت مخصوصی در مبارزه با آمریکا کهوی آنرا پایه فساد یا "شیطان اکبر" می‏خواند مشاهده می‏کنیم .

همچنانکه اسرائیل را نتیجه توطئه و همدستی کشورهای استعمارگر بزرگ برای نابودیاسلام و نفوذ بر کشورهای اسلامی می‏دانست و به همین لحاظ رابطه شاه با آمریکا وروابط او با اسرائیل در دیدگاه امام خمینی "دشمنی شاه با اسلام و مسلمانان بود" ازاینرو رویارویی او با شاه و نابودی رژیم شاهنشاهی و پیروزی انقلاب اسلامی پیروزیعملی دیدگاههای اسلامی امام خمینی و شعارهای انقلابی او بود .

و در پی آن انقلاب سراسری فرهنگی و اجرای آن بر همه جوانب زندگی در ایرانتوانست‏با اقدامات عملی و ریشه‏ای، تمام نمادهای غربی که در دوران شاهنشاهی برایران حاکم بود را از بین ببرد . شاید بتوان گفت که این مسئله مهمترین عملی است کهطرح امام خمینی را ویژگی خاصی در این دوران می‏دهد . در دورانی که سلطه غرب بر همهجهان مشخصه آن می‏باشد . در این زمینه دکتر رفعت‏سیداحمد در کتاب "جنبشهای اسلامیدر مصر و ایران" می‏نویسد:

مهمترین حقیقتی که در مورد انقلاب اسلامی در ایران می‏باشد این است که ریشه‏هایروحی و تفکر آن تماما در محدوده اسلامی قرار دارد وبه کلی از نفوذ رژیم‏هایاستعمارگر خارج می‏باشد و خاستگاهی برای رهبری اسلامی پاک و منزه از افکار واندیشه‏های سیاسی غربی است .

پیشرفت و تکامل مستمر و دوراندیشی فقه شیعه و فقها و تشکیلات آن و ظهور علمایاصولگرا که در مسایل معاصر تحقیق نموده‏اند رهبری و اندیشه جدید لازم برای مبارزهبا اندیشه سیاسی غربی را ایجاد نمود .

ویژگی مهم دیگری که نباید از آن غفلت نمود دعوت امام خمینی به وحدت مسلمانان واز بین بردن تعصب‏ها و عوامل تفرقه و دوری از ایجاد اختلاف بین همه فرق ودیدگاه‏های اسلامی می‏باشد . و تاکید ایشان بر اینکه دستهای استعمارگر عامل تفرقهبین شیعه و سنی در جهان اسلام بوده و این دست‏ها نه شیعه‏اند و نه سنی .

وی با این دعوت مسئله اختلافات مذهبی را پشت‏سر گذاشت و با آگاهی و بیداری عمیقیاندیشه‏ای دیگر را در دایره اسلام پذیرفت . و ازموقعیت‏خود به عنوان یک دانشمندمسلمان اندیشه خود را در چارچوب عمومی وحدت اسلام و با تمام محتوای آن در سراسرجهان مطرح ساخت و آنها را به حقیقت درگیری خوفناکی که با غرب دارند متوجه ساخت‏بدینمعنی که امام خمینی توانست مسئله را در چارچوب جهانی خود قرار دهد و با نظری عمیق ودقیق به وضع مسلمانان در عصر حاضر و حقیقت درگیری آنها توجه بدهد و این امر دقیق رادر فرمایشات ایشان که "اگر هدف ما اسلام است پس این هدف محقق نمی‏شود مگر با اتحادمسلمانان در همه جهان و در همه کشورهای اسلامی که در صف واحد در مقابل صهیونیسم واسرائیل و همه کشورهای استعمارگر بایستیم . "

بلکه او از دایره کشورهای اسلامی پا را فراتر گذاشته و با جهان‏بینی اسلامی جاریبودن آن را بر همه ملتهای اسلامی در بند و نهضت‏های آزادیبخش جهان اعلام می‏نماید: "ما خود را شریک همه مظلومان جهان می‏دانیم و با همه آنها کمک می‏کنیم و همهمظلومان جهان را در جهان تایید می‏نماییم . "

در پایان باید گفت که رهبری انقلاب اسلامی ایران رهبری تاریخی و کمیابی بود کهکمتر در تاریخ معاصر پیدا می‏شود . و امام خمینی با توانایی بسیار بالایی آنرا مجسمنمود و او نمونه‏ای برای رهبری سیاسی و دینی و انقلابی بود که کمتر در یک فرد پدیدار می گردد.

http://tafakoremam.blogfa.com:.منبع

/ 13 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
كلبه شاعرانه شهدا

کجا بودیم؟ شلمچه؟ طلاییه؟ فکه... نمی‌دانم کجا بود! اما سحرگاه صدایی می‌آمد از قتلگاه! یا ربّ امّی به حق ... اشف صدر... و این بار زمین و زمان می‌سوختند... * «یا صاحب‌الزمان»

گاه سفر

سلام دوست عزیز حتمااز موج وبلاگی جانم فدای امام هادی علیه السلام خبر دارین برا اطلاع بیشتر این لینک رو بخونین یا به وبلاگم سر بزنین لطفا اطلاع رسانی کنیدhttp://azjensekhoda.com/?p=790&cpage=1#comment-5643

گاه سفر

سلام دوست عزیز حتمااز موج وبلاگی جانم فدای امام هادی علیه السلام خبر دارین برا اطلاع بیشتر این لینک رو بخونین یا به وبلاگم سر بزنین لطفا اطلاع رسانی کنیدhttp://azjensekhoda.com/?p=790&cpage=1#comment-5643

كلبه شاعرانه شهدا

ای دوست به حنجر شهیدان صلوات بر قامت بی سر شهیدان صلوات از دامن زن مرد به معراج رود بر دامن مادر شهیدان صلوات...

مصطفی

سلام به شما دوستان عزيز و بزرگوار ممنون که به خونه ي شهدا سر زديد. با پستي با عنوان(علي کيست؟؟!!!)منتظر حضور و نظر گرمتون هستم. ايشالله روزي روبه روي ايوون نجف....!!!! اللهم عجل لوليک الفرج ايشالله شهيد شي. شهادت بنده ي حقير التماس دعا

بنيامين

وبلاگ " خروش ملت" منتظر بازديد شماست. " 22خرداد سالگرد شكست سنگين و شرم آور چپ راست و كارگزار در مقابل اراده ملت و خدمتگزار ملت" مطلب جديد اين وبلاگه. لطفا مطلب را كامل و با دقت و حوصله بخوانيد و نظر دهيد. ضرر نمي كنيد از خوندن مطلب. آينده از آن حزب اللهي ها است

سایبری

با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد سال جهاد اقتصادی گرامی باد جديدترين ماهواره ايراني با نام «رصد» پس از پرتاب موفق در مدار زمين قرار گرفت. «رصد» نخستين ماهواره تصويربرداري ايران است كه تمامي مراحل طراحي، ساخت، تجميع، تست و آماده‌سازي آن در داخل كشور و توسط متخصصان داخلي صورت گرفته است. برقراري ارتباط با ايستگاههاي زميني، تصويربرداري از زمين و ارسال تصاوير به همراه اطلاعات تله‌متري به ايستگاههاي زميني از مهم‌ترين مأموريت‌هاي اين ماهواره است. توپولوژي و ساخت ايستگاههاي زميني ماهواره «رصد» به گونه‌اي طراحي شده كه بيشترين دسترسي به ماهواره را جهت دريافت اطلاعات و ارسال فرامين كنترل فراهم كرده باشد. با تبریک این موفقیت بزرگ از جنابعالی دعوت می شود از تصاویر زنده این ماهواره بردور کره زمین لذت برده وبر ایرانی بودن خود ببالید. http://www.nafee.ir/3112-dedn-mahvarh-rsd-bh-tvr-zndh.html

y

سلام سایت خوبی دارید

سایبری

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با احترام، ساخت سریال توهین آمیز به امام حسن وامام حسین (ع) اخبار رسیده از کشور کویت حاکی از آن است طی چند روز آینده ساخت سریالی توهین آمیز به امام حسن و امام حسین (ع) آغاز خواهد شد. نام این سریال توهین آمیز «معاویه، حسن و حسین» است. به گزارش جهان به نقل از شیعه آنلاین، بر همین است گروهی از شیعیان این کشور در اقدامی خودجوش و داوطلبانه و با هدف جلوگیری از ساخت این سریال توهین آمیز، یک رفراندوم یا رأی گیری مجازی را راه اندازی کرده اند. در این رأی گیری شما کاربر عزیز نیز می توانید با وارد شدن به آدرس اینترنتی http://poll.pollcode.com/UGP و انتخاب گزینه YES، به توقف ساخت این سریال رأی بدهید. گفتنی است این سریال که به سفارش شبکه MBC وابسته به عربستان سعودی ساخته شده، قرار است در ماه رمضان آینده اکران شود. متأسفانه چهره مبارک امام حسن و امام حسین (ع) به نمایش در می آید. گفته می شود در این سریال توهین آمیز سعی شده علاوه بر اینکه چهره معاویه و اشتباهات او تبرئه شود، وی را چهره ای در سطح ائمه شیعه (ع) نشان دهند و قرار است در این سریال صلح امام حسن (ع) پر رنگ تر ن

سایبری

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با احترام، ساخت سریال توهین آمیز به امام حسن وامام حسین (ع) اخبار رسیده از کشور کویت حاکی از آن است طی چند روز آینده ساخت سریالی توهین آمیز به امام حسن و امام حسین (ع) آغاز خواهد شد. نام این سریال توهین آمیز «معاویه، حسن و حسین» است. به گزارش جهان به نقل از شیعه آنلاین، بر همین است گروهی از شیعیان این کشور در اقدامی خودجوش و داوطلبانه و با هدف جلوگیری از ساخت این سریال توهین آمیز، یک رفراندوم یا رأی گیری مجازی را راه اندازی کرده اند. در این رأی گیری شما کاربر عزیز نیز می توانید با وارد شدن به آدرس اینترنتی http://poll.pollcode.com/UGP و انتخاب گزینه YES، به توقف ساخت این سریال رأی بدهید. گفتنی است این سریال که به سفارش شبکه MBC وابسته به عربستان سعودی ساخته شده، قرار است در ماه رمضان آینده اکران شود. متأسفانه چهره مبارک امام حسن و امام حسین (ع) به نمایش در می آید. گفته می شود در این سریال توهین آمیز سعی شده علاوه بر اینکه چهره معاویه و اشتباهات او تبرئه شود، وی را چهره ای در سطح ائمه شیعه (ع) نشان دهند و قرار است در این سریال صلح امام حسن (ع) پر رنگ تر ن