دیروز از هر چه بود گذشتیم

 
دیروز از هر چه بود گذشتیم و امروز از هر چه بودیم!!!

آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز!!!

دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود!!!

جبهه بوی ایمان می‌داد و اینجا ایمانمان بو میدهد!!!

آنجا روی در اتاقمان می نویشتیم (یاحسین) فرماندهی ازآن توست

اینجا مینویسیم لطفا بدون هماهنگی وارد نشوید...

الهی: نصیرمان باش تا بصیر گردیم!!!

بصیرمان کن تا از مسیر برنگردیم!!!

و آزادمان کن تا اسیر نگردیم.!!!

 

/ 0 نظر / 7 بازدید